Privacy verklaring AVG

Privacy Verklaring  SpecialtyCakes  (AVG)

 

Van:      SpecialtyCakes

De Eland 33

1696 CS Oosterblokker

KVK-nummer: 67801420

 

Bij SpecialtyCakes staat uw privacy hoog in het vaandel. Deze privacy beoogt meer inzicht te geven in de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Zo maakt de verklaring duidelijk welke persoonsgegevens precies worden verwerkten voor welke doelen. Ook kunt u lezen wat uw rechten zijn, voor welke duur uw persoonsgegevens worden bewaard en hoe deze zijn beveiligd.

Deze privacy verklaring is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en bijbehorende Nederlandse uitvoeringswet opgesteld.

 

1.Definities

In deze privacy verklaring word verstaan onder:

SpecialtyCakes: SpecialtyCakes,  tevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Producten: De taart(en), cupcakes, petit-fours, cakepops, fotoprints en bruidstaarten die gemaakt worden. Workshops die gegeven worden.

Foto’s: de foto’s die gemaakt worden van de producten en tijdens workshops door SpecialtyCakes.

Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gegevens die na uw toestemming door SpecialtyCakes worden verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken doormiddel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Toestemming: u aanvaardt door het stellen van vragen via de website of sociale media, het opvragen van een offerte of het bevestigen van een opdracht de verwerking van uw persoonsgegevens door SpecialtyCakes.

Cookies: Informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies stellen bedrijven in staat om informatie te verzamelen over gebruik van hun diensten door de consument, om deze informatie uiteindelijk te verbeteren en/of aan te passen.

 

2.Persoonsgegevens

SpecialtyCakes verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en Achternaam
  • Telefoonnummer
  • Postadres en/of bezorgadres( indien afwijkend van postadres)
  • Emailadres
  • Foto’s

 

3.Doelen

SpecialtyCakes verwerkt uw persoonsgegevens enkel ter realisatie van de volgende doelen:

  • Uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en/of emailadres om u te kunnen bereiken indien dit noodzakelijk is voor de beantwoording van uw vragen en voor het kunnen uitvoeren van de door u gegeven opdracht. Indien u SpecialtyCakes benadert via de website specialtycakes.nl, worden uw gegevens niet opgelagen voor het versturen van nieuwsbrieven of andere documenten van informatieve aard.
  • Uw postadres en/of bezorgadres om de producten bij u te kunnen leveren.
  • Uw postadres en/of emailadres om facturen op te maken en te verzenden.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

4.Duur

SpecialtyCakes zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk ter realisatie van de hierboven genoemde doelen.

Foto’s die worden gemaakt voor promotie doeleinden en/of het porfolio van SpecialtyCakes worden voor onbepaalde tijd bewaard.

 

5.Delen van persoonsgegevens met derden

Het kan noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken ter realisatie van de door u gegeven opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk aan het opmaken van een factuur voor in de administratie, deze wordt gecontroleerd door een accountant en er wordt belasting aangifte gedaan. Of het versturen van email met uw gegevens via de email provider.

Deze derden hebben altijd een verwerkersovereenkomst gesloten met SpecialtyCakes of een eigen privacy beleid, waarin de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens worden gegarandeerd.

Hierbij moet genoemd worden dat SpecialtyCakes de van u en uw product gemaakte foto’s voor promotie doeleinden op sociale media platformen zoals facebook, Instagram, Pinterest, Twitter en Google plaatst; tenzij u van tevoren uitdrukkelijk te kennen geeft dat u dit niet wil. Het privacy beleid van genoemde platformen is te raadplegen via hun websites.

 

6.Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden op goed beveiligde servers bewaard, waarbij SpecialtyCakes zoveel mogelijk beveiligingsmogelijkheden gebruikt. Zo maakt SpecialtyCakes gebruik van complexe en telkens wisselende wachtwoorden.

Indien u merkt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens worden misbruikt, neem dan direct contact op met SpecialtyCakes via  info@specialtycakes.nl. Deze neemt dan zo spoedig mogelijk passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

7.Rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt in te zien. Tevens kunt u verzoeken om rectificatie, aanvulling en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekend dat u SpecialtyCakes kunt verzoeken om de persoonsgegevens die zij van u heeft bewaard in een computerbestand over te dragen naar u of iemand anders.

Verder heeft u het recht om uw verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met de juiste uitvoering van uw opdracht of wettelijke verplichting van SpecialtyCakes. Indien u de toepassing van bovenstaande rechten wenst, neem dan contact op met SpecialtyCakes via  info@specialtycakes.nl

Tenslotte heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet op de juiste manier verwerkt worden. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

8.Cookies

SpecialtyCakes verwerkt geen persoonsgegevens doormiddel van cookies als u de website bezoekt. Wel worden er cookies op uw browser geplaats door de sociale media platformen Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter en Google. Hierop zijn de privacy verklaringen van genoemde platformen van toepassing, welke te raadplegen zijn via hun websites.

 

9.Slot

SpecialtyCakes raad u aan deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en/of updates.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring, neem dan contact op met SpecialtyCakes via info@specialtycakes.nl